Server : Online | Channel 1 : Online |
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
Shut-Up
-`XXXXXXXXX
Lvl E
Tax (20%)
Members 21
Trading Hole
Top Cao Thủ
Top Cao Thủ
Hạng 1
Cấp:185
%:105436895895
_____2_____
Class: Kiếm nữ
Trường: Hắc Long
Bang: Team-Quay
Hạng 2
Cấp:185
%:74057889227
____3____
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Team-Quay
Hạng 3
Cấp:185
%:73696529391
-=Troll-Khoai=-
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Team-Quay
Hạng 4
Cấp:185
%:73263900330
-=Balack=-
Class: Kiếm nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Team-Quay
Hạng 5
Cấp:185
%:64659124480
-=Zhi-Dit-To=-
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: Team-Quay
Hạng 6
Cấp:185
%:64563973388
thanhkiem
Class: Kiếm nam
Trường: Hắc Long
Bang: Pk
Hạng 7
Cấp:185
%:62588678192
Lu_Con_Pas
Class: Quyền nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Pk
Hạng 8
Cấp:185
%:62047682442
chichkhonganh
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: Pk
Hạng 9
Cấp:185
%:62007816456
__MrHien__
Class: Quyền nam
Trường: Huyền Bí
Bang: Pk
Hạng 10
Cấp:185
%:62007816456
-`Phi_Nhi__
Class: Quyền nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Pk
Hạng 11
Cấp:185
%:62007816456
ThaiTu
Class: Kiếm nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Pk
Hạng 12
Cấp:185
%:62007816456
-`KissYou
Class: Kiếm nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Pk
Hạng 13
Cấp:185
%:62007816456
Joey
Class: Pháp sư nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: Pk
Hạng 14
Cấp:185
%:62007816456
_KGB_
Class: Kiếm nam
Trường: Hắc Long
Bang: Pk
Hạng 15
Cấp:185
%:62007816456
_Bak_Ckim_Sung_
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Pk
Hạng 16
Cấp:185
%:62007816456
NamMoADiDaPhat
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 17
Cấp:185
%:62007816456
hoanganh91
Class: Pháp sư nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 18
Cấp:185
%:61485183492
Emmannuel
Class: Quyền nam
Trường: Hắc Long
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 19
Cấp:185
%:61452081565
-=Shin=-
Class: Pháp sư nữ
Trường: Hắc Long
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 20
Cấp:185
%:61449745992
ThanhCatTuHan
Class: Quyền nam
Trường: Huyền Bí
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 21
Cấp:185
%:61449745992
JavHD`Pro
Class: Kiếm nam
Trường: Huyền Bí
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 22
Cấp:185
%:61201995507
Poce_Wod
Class: Kiếm nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 23
Cấp:185
%:60956085211
_DeTam_
Class: Pháp sư nam
Trường: Huyền Bí
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 24
Cấp:185
%:59754184836
`Long_Ho_Tuong
Class: Quyền nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 25
Cấp:185
%:59597741952
`Braw`
Class: Quyền nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 26
Cấp:185
%:57081629325
na-ni`
Class: Quyền nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 27
Cấp:185
%:54671253773
qqeeqqqqqqeeqqee
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 28
Cấp:185
%:54396678172
-`Phi_Nhi-
Class: Pháp sư nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 29
Cấp:185
%:53319123133
qqeeqqeeeeeeqqqq
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 30
Cấp:185
%:53297006055
`iii
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: 500AnhEmHL
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam